Privacybeleid

Eva's Roedel | Hondenspecialist Eva Buikema, gevestigd aan Kamilleweg 26, 9731 JH te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring van 23-5-2018.

Contactgegevens:
www.evasroedel.nl
Kamilleweg 26
9731 JH GRONINGEN
06-83795977
Eva Buikema is de Functionaris Gegevensbescherming van Eva's Roedel | Hondenspecialist Eva Buikema en te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die ik verwerk
Eva's Roedel | Hondenspecialist Eva Buikema verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via [email protected], dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Eva's Roedel  | Hondenspecialist Eva Buikema verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Eva's Roedel | Hondenspecialist Eva Buikema verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Eva's Roedel | Hondenspecialist Eva Buikema neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Eva's Roedel | Hondenspecialist Eva Buikema gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Jimdo
– Facebook
– Instagram
– WhatsApp
– Moneymonk (boekhoudpakket)

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Eva's Roedel | Hondenspecialist Eva Buikema bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Personalia, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres
Bewaartermijn > Gedurende het verlenen van diensten. Wanneer een klant geen gebruik meer maakt van de diensten van Eva's Roedel | Hondenspecialist Eva Buikema, zullen deze gegevens worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Eva's Roedel | Hondenspecialist Eva Buikema verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Eva's Roedel | Hondenspecialist Eva Buikema blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Eva's Roedel | Hondenspecialist Eva Buikema gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Eva's Roedel | Hondenspecialist Eva Buikema gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-enwat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Google Analytics Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eva's Roedel | Hondenspecialist Eva Buikema en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Eva's Roedel | Hondenspecialist Eva Buikema wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Eva's Roedel | Hondenspecialist Eva Buikema neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]