Algemene Voorwaarden
Eva’s Roedel Uitlaatservice

 
Artikel 1 – definities
1.1 Eva’s Roedel Uitlaatservice; opdrachtnemer, gevestigd aan de
Kamilleweg 26, 9731 JH te Groningen.
1.2 Opdrachtgever; eigenaar van de Hond(en).
1.3 Opdracht; het uitlaten en/of verzorgen van de Hond(en).
1.4 Hond(en); Hond(en) van de Opdrachtgever welke door Eva’s Roedel Uitlaatservice uitgelaten worden.

Artikel 2 – algemeen
2.1 Op de Opdracht zijn de navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing,
tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel Opdrachtgever als Eva’s Roedel Uitlaatservice.
2.2 Eva’s Roedel Uitlaatservice behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de Algemene Voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
2.3 Op de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek
van toepassing.
2.4 Loopse Honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee met de groep. Dit duurt
ongeveer 3 á 4 weken.
2.5 Eva’s Roedel Uitlaatservice laat de Hond(en) uit op werkdagen, m.u.v. feestdagen en vakanties van Eva’s Roedel Uitlaatservice, die uiterlijk twee weken van tevoren worden doorgegeven.

Artikel 3 - rechten en plichten Eva’s Roedel Uitlaatservice
3.1 De Hond(en) wordt op afgesproken tijd(en) opgehaald en afgeleverd op het
afgesproken adres door Eva’s Roedel Uitlaatservice.
3.2 Eva’s Roedel Uitlaatservice is niet aan te merken als bezitter van de Hond(en).
3.3 Eva’s Roedel Uitlaatservice is niet aansprakelijk voor ongevallen, dierenartskosten
of enige vorm van materiële of niet-materiële schade aan derden en/of Honden binnen of buiten de uitlaatgroep.
3.4 Eva’s Roedel Uitlaatservice is door ondertekening van de Algemene Voorwaarden
gemachtigd om de Hond(en) uit te laten.
3.5 Eva’s Roedel Uitlaatservice laat de Hond(en) gedurende de afgesproken tijd uit.
3.6 Eva’s Roedel Uitlaatservice gaat op verantwoorde wijze met de Hond(en) om.
3.7 Eva’s Roedel Uitlaatservice heeft het recht de Hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.
3.8 Eva’s Roedel Uitlaatservice behoudt zich te allen tijde het recht voor om af te zien van de
Opdracht. Eva’s Roedel Uitlaatservice geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de Opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.
3.9 Eva’s Roedel Uitlaatservice behoudt zich het recht voor om de Opdracht
tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. Eva’s Roedel Uitlaatservice dient
vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan Opdrachtgever.
3.10 Eva’s Roedel Uitlaatservice behoudt zich het recht Hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze Hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, Honden of personen.
3.11 Eva’s Roedel Uitlaatservice behoudt zich het recht voor Hond(en) te weigeren
indien de Hond(en) een gedrag ontwikkelt die de Hond(en) ongeschikt maken voor uitlaten in groepsverband.
3.12 Eva’s Roedel Uitlaatservice behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de Hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de Hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen.
3.13 Eva’s Roedel Uitlaatservice behoudt zich het recht voor indien de Opdracht niet tot slecht uit te voeren is door hevige weersomstandigheden zoals sneeuw, ijs, storm en extreme warmte de Opdracht te annuleren of voortijdig te staken.
3.14 Eva's Roedel Uitlaatservice maakt gebruik van een strippenkaart welke 3 maanden geldig is en wordt afgegeven op het adres van de Opdrachtgever. De geldigheidsduur schrijft zij op de strippenkaart. Voor het verlies/kwijtraken van de strippenkaart is de Opdrachtgever verantwoordelijk.

Artikel 4 - Rechten en plichten Opdrachtgever
4.1 De Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor daden van de
Hond(en).
4.2 Een voldoende toereikende AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren), waaronder uw Hond(en) valt, is verplicht.
4.3 Opdrachtgever neemt zelf de verantwoordelijkheid of de Hond(en) de (meer-)jaarlijkse entingen, waaronder kennelhoest, ontvangt.
4.4 Opdrachtgever neemt zelf de verantwoordelijkheid de Hond(en) preventief te behandelen tegen vlooien, wormen en teken.
4.5 Opdrachtgever machtigt Eva’s Roedel Uitlaatservice om, op kosten van Opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer Eva’s Roedel Uitlaatservice dit nodig acht.
Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk, eerst contact met Opdrachtgever worden gezocht.
4.6 Opdrachtgever accepteert dat de Hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn.
4.7 Opdrachtgever zorgt dat de Hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Indien de Hond(en) niet aanwezig is wanneer afgesproken, worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.
4.8 Opdrachtgever geeft uiterlijk 2 weken tevoren zijn/haar (zomer)vakantie door,   

indien de Hond(en) niet aanwezig is wanneer afgesproken, worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht. 

4.9 Opdrachtgever geeft uiterlijk 24 uur tevoren 'spontane' dagjes weg ofwel afmeldingen door, indien dit niet tijdig wordt doorgegeven worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.

Artikel 5 - Aansprakelijkheidsstelling
5.1 Eva’s Roedel Uitlaatservice heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor calamiteiten, maar de Opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor de eigen Hond(en).
5.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Eva’s Roedel Uitlaatservice of derden, veroorzaakt door de Hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op Opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke Hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de Opdrachtgevers van de Honden gedeeld.
5.3 Eva’s Roedel Uitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door Eva’s Roedel Uitlaatservice, aan de Hond(en).
5.4 Eva’s Roedel Uitlaatservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van verlies of diefstal van de huissleutel;
5.5 Eva’s Roedel Uitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte Hond.
5.6 Indien aansprakelijkheid van Eva’s Roedel Uitlaatservice voor schade van Opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.
5.7 Eva’s Roedel Uitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de Opdracht .
5.8 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Eva’s Roedel Uitlaatservice opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de Opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de Hond zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6 - Betalingen
6.1 De vergoeding voor de diensten, geleverd door Eva’s Roedel Uitlaatservice, geschiedt op basis van contante betaling of betaling per bank/giro van de verstuurde factuur. Facturen worden aan het einde van de maand gemaakt en verstuurd. De uiterste betalingsdatum is veertien dagen na factuurdatum.
6.2 Opdrachtgever dient minimaal 24 (vierentwintig) uur van tevoren een gemaakte afspraak te annuleren. Bij minder dan 24 (vierentwintig) uur worden de kosten in rekening gebracht.
6.3 Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Eva’s Roedel Uitlaatservice het recht de overeenkomst te ontbinden.


Algemene voorwaarden Gedragstherapie en Puppycoaching


I. Definities
De Hondenspecialist: Eva Buikema, gevestigd te Groningen.
Cliënt: de eigenaar van de hond, die de Hondenspecialist opdracht geeft inzake het afleggen van een consult en/of lessen volgt.

II. Algemeen
Alle tussen de Hondenspecialist en de cliënt gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
1. De Hondenspecialist zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De Hondenspecialist zal de cliënt (minimale leeftijd 18 jaar) en hond naar beste vermogen begeleiden.
3. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de Hondenspecialist ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

III. Adviezen, therapieën en training
1. Een cliënt kan ten aanzien van het gedrag van zijn/haar hond advies vragen aan de Hondenspecialist.
2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van de Hondenspecialist.
3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de Hondenspecialist. De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
4. De Hondenspecialist kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.
5. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
6. De Hondenspecialist behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.
7. Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of trainingsproducten, geschieden op eigen risico van de cliënt. De Hondenspecialist kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.

IV. Betaling/afspraken
1. Gemaakte afspraken tussen de Hondenspecialist en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
2. De Hondenspecialist behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de cliënt.
3. Indien door ziekte of overmacht van de Hondenspecialist een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de Hondenspecialist er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
4. Betaling dient contant na het consult/de eerste les van de puppycursus of per factuur binnen de betalingstermijn te geschieden.
5. Wanneer het consult uitloopt op de 1-1,5 uur die ervoor staan, dan wordt het uurtarief doorberekend.
6. Honden die een privé training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. De Hondenspecialist is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/ behandeling.
7. Alle door de Hondenspecialist verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of puppylessen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hondenspecialist worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.